تبلیغات
شاهوار نت ----- رسانه ی مستقل شاهرودیان - حسین (ع) مسیح نیست که بارگناهان امت خویش را به دوش کشد.
شاهوار نت ----- رسانه ی مستقل شاهرودیان

استان شاهوار حق مسلم ماست

حسین (ع) مسیح نیست که بارگناهان امت خویش را به دوش کشد.

دوشنبه 19 دی 1390

نوع مطلب :همشهری، 

ازحادثه هولناک وخونباروغم انگیزعاشورای سال61ه ق قرنهاست که  می گذردونویسندگان وگویندگان فراوانی از چرایی وعلل حادث شدن آن مطالب زیادی نوشته ویا گفته اند اما اکثر نوشته ها وحرفهایی که زده شده   به کاردینداران مصلحت اندیش آمده است. دیندار مصلحت اندیش دینداری است که دین را برای مصالح دنیوی ویا اخروی خود می خواهد واین نوع دینداری دارای مختصات وویژگیهای زیراست.

1-     تقلیدوتقدیس برای اوغالب تراست تا تحقیق .

         2- تقدیس وتجلیل شخصیتها نزداومقبولتراست تا تجزیه وتحلیل وآنالیزآنان.

3-   مصلحت اندیشان دینداراسطوره رابیشتر می طلبندوغیرعادی بودن وپررمز بودن را بهتر می پسندند.دراین دینداری،دین عامیانه هرچه اسطوره ای تر باشد دین تر است وسرشارتر وغنی تر بودن از اسطوره ها دین راچنان می کندکه دل رابهتر وبیشتر می رباید ومی سوزاند.

4-   عده زیادی ازمبلغان دینی درطول قرنها تمام هم وغم خودرا برتحریک مومنان قرارداده اند و نقش اسطوره ای حادثه را پررنگ کرده اند چرا که عمده مخاطبان آنان را قرنها اکثرا دینداران مصلحت اندیش تشکیل داده اند.

5-   دراین نوع دینداری بین سهم عناصرحادثه تناسب وجود ندارد وسهم یکی زیاد وسهم  یکی  کم بهش پرداخته می شود،سهم یزیدزیاد وسهم امام حسین (ع)کم،این حادثه اسطوره ای بیش از آنکه برعظمت وغایت وعقلانیت حرکت امام حسین(ع) تاکیدکند برشدت شقاوت ظالمان تاکید دارد

6-   تحریف دراین نوع دین داری رواج زیادی دارد وآن هم ازنوع منطقی، یعنی منطق آنان این بود که برای تحریک عواطف  بخشهایی از حادثه را پررنگ کرده وآن را اسطوره ای ودر فضای ماورایی تعریف کنند وبخش هایی از حادثه را کم رنگ جلوه دهند.

اما عمده مشکل کاراز تاسیس دولت صفویه درایران شروع می شود به این ترتیب که تشکیل دولت شیعی  در ایران از طرف شاهان صفوی نه بخاطر عشق وعلاقه ویا ازسردلسوزی آنان بلکه ازسرمسائلی بوده است که در زمان آنان وجود داشته ،روی کارآمدن آنان مصادف بوده است با حکومت سنی مذهب ترکان عثمانی درعثمانیه یاترکیه امروزی وآنان برای مقابله با دولت سنی مذهب عثمانی  از عنصر دینی یعنی مذهب شیعه استفاده کردندتا:

      1- جلوی حملات ولشکرکشی دولت سنی مذهب عثمانی را بگیرند.

      2- مردم را به دین مشغول کرده وباخیال راحت حکومت کنند.

واز همین بابت در مقابل باب عالی درکشورعثمانی، عالی قاپورا در اصفهان بنا نهادند.

 

 واز همین منظربردینداری مصلحت اندیش صحه گذاشتند واز ملاباشی های زمان خود که در خدمت درباربودندوازشاهان پول می گرفتند خواستند که کتابهایی بنویسند که بیشتر باب دل دینداران مصلحت اندیش است ومی بینیم که  ملاباشی های دوره صفویه ازجمله ملا محسن فیض کاشفی کتابی می نویسد بنام  روضه الشهدا که پراست از مطالب راست ودروغ در قضیه عاشورا وپرازمطالبی است که جنبه اسطو ره ای داردواز همین دوران است که حسینیه ها شکل می گیرد وچون مراسمی خاصی وجود نداشته است شاه عباس صفوی عده ای را به فرنگ می فرستد تا از نحوه عزاداری مسیحیان برای مسیح (ع)وقدیسان  کپی سازی کرده وهمان مراسم برای عزاداری محرم درایران به سبک مسیحیان درحسینیه ها اجرا شود وهمان ایده واعتقادی که مسیحیان درمورد مسیح دارند (که مسیح بارگناهان آنان را بدوش میکشد) درایران هم  همین ایده در منابر ترویج شود که گریه برحسین باعث تکفیر گناهان می شود وهمین ایده دست آویزی برای ملاباشی های دوره صفویه می شود که باساخت  احادیث جعلی  ونوشتن این احادیث درکتب خود وتبلیغ آن برسرمنابر،هر شیعه حسینی پیش خوداینطور محاسبه کند که بله اگر من355روز گناه کنم ودست به هر فعل حرامی بزنم کافیست 10روزی محرم پای منبرحسین (ع)حضوریابم وباریختن چند قطره اشک تمام گناهان خود راپاک کنم واز دیرباز شاهدآنیم که علامت ها وعلم ها واکثر مراسمات رنگ وبوی مسیحی دارد وبه تقلیدازآنان انجام می شود واین ایده که گریه برحسین (ع)کفاره گناهان است نه تنها باعث انسان سازی نمی شود که بدآموزی هم دارد.البته باپیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) خط ومشی صفویه در حسینیه ها اصلاح شد وعلمای بزرگوار وروحانیت معزز تاکیدبر شعور داشته وبویژه مقام معظم رهبری (مدظله) بابیان درسها وعبرتهای عاشورا وروشنگری وتوجه دادن مردم به اهداف قیام امام (ع)گامهای موثری برداشته اند. 

وبنده بعداز42سال سن به این نتیجه رسیده ام که دستگاه عزاداری سنتی اباعبدالله الحسین برای   بعضی ها تاکید میکنم برای بعضی ها به چنددستگاه زیر تبدیل شده است.

1-     دستگاه گناه شویی:

     355روز گناه کن وفقط کافیه 10روز محرم حسینی شوی و چندقطره اشک برای حسین (ع) بریزی

    تمام گناهانی که  درطول سال مرتکب شده ای پاک می شود.

2- دستگاه پول شویی:

       بایک شام یا ناهار دادن می توانی پولهای ناپاک وحرامت  را پاک پاک کنی.

3- دستگاه شکم پروری وشکم پرکنی :

       کافیست یک شب دیگ حسینیه بار نباشد شب بعد باید درحسینیه را بست.

4- دستگاه زورآزمایی:

       هرچه علم وعلامت درازتر وبلند قدتر وعریضتر باشد ثوابش بیشتر است وعده ای مجال هنرنمایی

      وقدرت نمایی  می یابندوبلایی سر نخل(تابوت)امام حسین (ع)می آورند که به سر تابوت پدرشان

      هم نمی آورند.

5- دستگاه سرگرمی ونمایش:

      برای سرگرمی وپرکردن وقت به حسینیه رفته ویا نمایش تعزیه راببینندهمانطور که به سالن تئاتر می

      روند

3-       دستگاه جیب پرکنی:

        10شبی محرم حاج آقا وآقای مداح عزیز نرخ تعیین می کندکه000/500/1تومان میگیرم که منبر

         بروم ویا نوحه سرایی کنم ومجلس راگرم کنم.

  این عزاداری که میراث صفویه است وبرشور تاکیددارد نه شعور هزاران سال دیگرهم که  بگذرد 

   تاثیرگذارنخواهدبود. ما از این مجالس چی آموخته ایم:

   1- حسین (ع) ویزید ملعون را محصور به سال61هجری نمائیم وبرمظلومیت حسین وآل عبا سال61ق

         بگریم

  2-  علت جنگ حسین(ع) ویزیدملعون را دشمنی اجدادی ودیرینه ویا جنگ برسر آب بدانیم.

  3- گریه برحسین (ع)کفاره گناهان است.

  4-  بعضی ازماشیعیان نسبت به ائمه(ع) شور داشته ولی شعور نداریم

  5- بیشترحسین گوباشیم تا حسین وار وحسین جو.

اما درسی که می توان از عاشورا گرفت اینست.

  1- شعور نسبت به ائمه(ع) مهمترازشوراست.

(بیاددارم سالی دانش آموزی آمد پیشم وخیلی اظهار ارادت ومحبت کردولی آخرسال ازدرسم مردود شد واورا احضار کردم وگفتم اینهمه اظهار محبت می کردی بخورد توی سرت تواگرمنو دوست داشتی خواستی درسم را بخوانی تاقبول شوی،نکند فردای قیامت ماهم از درس حسین(ع) مردود شویم؟)

 2- کی گفته شمر ویزید ومعاویه وعمرسعد وعبیدالله ملعون مرده اند خیر آنها زنده اندچطور؟

      *- اگرجبهه حسین حق است وجبهه یزید ویزیدیان ناحق، این دوجبهه تا قیام قیامت درصحنه

             حضور دارندیعنی هرکه حسین جوباشد نه حسین گو وحرام وحلال را رعایت کند ومدافع حق

             باشدوتقواداشته باشدحسینی است واگردر 10محرم 61ق هم حاضر بوددراردوگاه امام حسین(ع) 

             قرارمی گرفت وهرکه دروغ بگوید وحرام وحلال خدارا رعایت نکند وظلم کرده وبی تقوا باشد 

             درشمار یزید ویزیدیان بشمارمی آید.

3- بعضی ازما آدما از شمرهم بدتریم چرا که؛شمرسرحسین(ع) رابریداماماسرخدای حسین(ع) یعنی

                حق رامی بریم  بادروغهایمان  با سرمردم کلاه گذاشتن وباگناهانمان.

 4- امام حسین(ع) روزعاشورا جلوی لشکرکوفه وشام ایستاد وخطاب به آنان که نه، خطاب به بشریت

       درهمه  اعصارفرمود: می دانید چرا امروز اینجا جمع شده اید ومن پسر پیغمبر(ص) وعلی(ع)

       وفاطمه(س) را می خواهید بکشید؟

       زیراشکمهایتان از حرام پر شده،یعنی ای انسانها درهمه اعصارتا قیام قیامت بدانیدکه:هرکه حرام

       بخورد امام حسین کش می شود فرق نمی کند درچه دوره وزمانی باشد چراکه همه مکانها کربلاست

      وهمه زمانها  عاشوراست.

5- مرگ باعزت بهتراز زندگی باذلت است.

6-  امام حسین(ع) باشهادت خود بما آموخت که انسان باشیم انسان وگناه نکنیم نه آنکه باریختن اشک

        برای او گناه شویی کنیم زیرا حسین (ع) مسیح نیست که بارگناهان امت خویش را به دوش کشد.

       عاشورا باتمام مختصاتش دستگاه ومدرسه انسان سازی است.

7- مردم بنده دنیایند ودین لق لق زبانشان است تاموقعی گرد دینند که منافعشان تامین شود ودین

       داران  واقعی به هنگام بلا کم اند.حب دنیا ودنیا طلبی سرمنشاء ومسبب اصلی حادثه کربلاست.

*-  کاری که 124هزارپیامبر نتوانستند انجام دهند امام حسین(ع) به یک روز انجام داد.

8- حوادث ممکن است تکرار شوند،درس عبرت بگیریم و نگذاریم حسین زمان به مسلخ برود.

9- البته که گریه کردن برای امام حسین(ع) ویارانش نه تنها مستحب که واجب است والبته که گریه

       برحسین (ع) می تواند باعث بخشش گناهان شودبه شرطی که ازسر توبه وبازگشت از معاصی وعدم

      تکرارآنها باشد.

10- درس ولایتمداری راازحضرت عباس (ع) بیاموزیم که نه تنهادودستش بلکه تمام هستی ووجودش 

        را فدای ولایت کرد.

11- وامروزحسین زمان،جان جانان حضرت آیت ا…العظمی خامنه ای(مدظله) است،جانمان فدای

        اوباد، مطیعش باشیم ونگذاریم عاشوراتکرارشود.

                                                                                                                    

                     محمدطاهری                                                                                         آذر90


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  چه قدر موافق استان شاهوار با مرکزیت شهرستان شاهرود هستید؟


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها